แผนปฏิทินการฝึกอบรมและการประชุมกลุ่มสมาชิก ฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์