หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริๆ (อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.อุตรดิตถ์)


            สำนักงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ได้ก่อตั้งขึ้นตามคำสั่งสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ ๑๗๒๐/๒๕๔๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสวนพฤกษศาสตร์ (ฉบับแก้ไข)  ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นไป ลงนามโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรืองเดช วงศ์หล้า ดำรงตำแหน่งอธิการบดีในขณะนั้น โดยมีอาจารย์ฟองจันทร์ บุญญานุภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ และดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อมามหาวิทยาลัยได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก คณะทำงานได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทำให้การปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในครั้งนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงผ่านเกณฑ์การประเมินของคณะที่ปรึกษางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจากส่วนกลาง และได้รับพระราชทาน “ป้ายสนองพระราชดำริในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๓ และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของจังหวัดที่ได้รับพระราชทานป้ายดังกล่าวจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

            มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเรื่อยมา จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อให้ดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ อย่างต่อเนื่อง และแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลอพงศ์  ชูเทพ  เป็นผู้ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ดำเนินงานต่อจากอาจารย์ฟองจันทร์ บุญญานุภาพ ซึ่งเกษียณอายุราชการ รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  และเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓  อาจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโครงการสวนพฤกษศาสตร์ ต่อจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เลอพงศ์ ชูเทพ ซึ่งเกษียณอายุราชการ ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และเป็นผู้ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดำเนินงานตามแผนแม่บทของโครงการ อพ.สธ.


ปรัชญา
    มุ่งมั่น ศึกษา ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์เเละใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์
   ภายในปี พ.ศ. ๒๔๖๔ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาๆ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะมุ่งเน้นการร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อสร้างเครือข่ายในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ เเพร่ น่าน เเละเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในระดับอุดมศึกษา

พันธกิจ
    ส่งเสริมความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เเละใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เเพร่ น่าน
 •    ให้คำปรึกษาทางวิชาการเเก่นักศึกษาในด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 •    ปลูกพรรณไม้เพิ่มเติมเเละบำรุงรักษาพันธุกรรมพืช จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
 •    สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิชาพืชพรรณเพื่อชีวิตเเละวิชาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 •    ประสานงานศึกษาค้นคว้าเเละวิจัยกับหน่วยงานภายในเเละภายนอกมหาวิทยาลัย

 • วัตถุประสงค์
   เพื่อสนองพราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาๆ สยามบรมราชกุมารี

  กลยุทธ์
 •    การสำรวจพันธุกรรมพืชในท้องถิ่นด้านกายภาพ ชีวภาพ เเละภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     สนับสนุนให้นักศึกษาทำรายงานเกี่ยวกับพืชเเละข้อมูลพรรณไม้ 
     ศึกษาการอนุรักษ์เเละใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
     พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้าการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
     การเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์งานโครงการ อพ.สธ.-มรภ.อุตดิตถ์ 

 • เป้าหมาย
 •    การสำรวจพันธุกรรมพืชร่วมกับชุมชน ท้องถิ่นโรงเรียน
 •    นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพืชพรรณเพื่อชีวิตเเละรายวิชาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจัดทำ
 • รายงานเเละข้อมูลพรรณไม้
 •    โครงการศึกษาวิจัยพรรณไม้ด้านการอนุรักษ์เเละใช้ประโยชน์จากพืช
 •    กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเเหล่งเรียนรู้
 •    มีการประชาสัมพันธ์งานโครงการทั้งภายในเเละภายนอก

 • ตัวชี้วัด
 •    ได้ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่นชุมชน โรงเรียนอย่างน้อย ๑ เครือข่าย
 •    มีเล่มรายงานวิชาการเเละรายงานการศึกษาพรรณไม้ไม่น้อยกว่า ๕๐ เล่ม
 •    ได้โครงการวิจัยด้านการอนุรักษ์เเละใช้ประโยชน์จากพืชไม่น้อยกว่า ๑ โครงการ
 •    ได้เเหล่งเรียนรู้เเละหนังสือพรรณไม้ในมหาวิทยาลัย
 •    ได้มีการส่งเอกสารหรือประชาสัมพันธ์โครงการ อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ ไม่น้อยกว่า ๓๐ เเห่ง
 • เเก้ไขโดย root sbg.uru.ac.th วันที่ 10 เมษายน 2566 16:13:56