A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาๆ สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริๆ (อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์)

ปรัชญา
มุ่งมั่น ศึกษา ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์เเละใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์
ภายในปี พ.ศ. 2559 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาๆ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะมุ่งเน้นการร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อสร้างเครือข่ายในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ เเพร่ น่าน เเละเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในระดับอุดมศึกษา

พันธกิจ
 • ส่งเสริมความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เเละใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น ในจังหวัดอุตรดิตถ์ เเพ่ นาน
 • ให้คำปรึกษาทางวิชาการเเก่นักศึกษาในด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
 • ปลูกพรรณไม้เพิ่มเติมเเละบำรุงรักษาพันธุกรรมพืช จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
 • สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนวิชาพืชพรรณเพื่อชีวิตเเละวิชาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 • ประสานงานศึกษาค้นคว้าเเละวิจัยกับหน่วยงานภายในเเละภายนอกมหาวิทยาลัย

 • วัตถุประสงค์
  เพื่อสนองพราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาๆ สยามบรมราชกุมารี

  กลยุทธ์
 • การสำรวจพันธุกรรมพืชในท้องถิ่นด้านกายภาพ ชีวภาพ เเละภูมิปัญญาท้องถิ่น
  สนับสนุนให้นักศึกษาทำรายงานเกี่ยวกับพืชเเละข้อมูลพรรณไม้
  ศึกษาการอนุรักษ์เเละใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้าการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
  การเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์งานโครงการ อพ.สธ.-มรภ.อุตดิตถ์

 • เป้าหมาย
 • การสำรวจพันธุกรรมพืชร่วมกับชุมชน ท้องถิ่นโรงเรียน
 • นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาพืชพรรณเพื่อชีวิตเเละรายวิชาสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจัดทำรายงานเเละข้อมูลพรรณไม้
 • โครงการศึกษาวิจัยพรรณไม้ด้านการอนุรักษ์เเละใช้ประโยชน์จากพืช
 • กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเเหล่งเรียนรู้
 • มีการประชาสัมพันธ์งานโครงการทั้งภายในเเละภายนอก

 • ตัวชี้วัด
 • ได้ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่นชุมชน โรงเรียนอย่างน้อย 1 เครือข่าย
 • มีเล่มรายงานวิชาการเเละรายงานการศึกษาพรรณไม้ไม่น้อยกว่า 50 เล่ม
 • ได้โครงการวิจัยด้านการอนุรักษ์เเละใช้ประโยชน์จากพืชไม่น้อยกว่า 1 โครงการ
 • ได้เเหล่งเรียนรู้เเละหนังสือพรรณไม้ในมหาวิทยาลัย
 • ได้มีการส่งเอกสารหรือประชาสัมพันธ์โครงการ อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์ ไม่น้อยกว่า 30 เเห่ง