คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯมาหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า

ผู้อำนวยการโครงการสวนพฤกษศาสตร์

นายศุภวัฒ ใสแจ่ม

นักวิชาการศึกษา

นางธนิกานต์ หลิมเจริญ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวดาริน สีกาวี

นักวิชาการศึกษา

นางสุวรรณา นามวงศ์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

-

-

-

-