คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯมาหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

นายศุภวัฒ ใสแจ่ม

นักวิชาการศึกษา

นางธนิกานต์ หลิมเจริญ

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุภานัน พุทธา

นักจัดการงานทั่วไป

นางสุวรรณา นามวงศ์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ