12 มีนาคม 2566 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้สนับสนุนการโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลำร

✨การจัดโครงการฯ ครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการจำแนกความหลากหลายทางชีวภาพ รู้ถึงตัวบ่งชี้ความสมดุลย์ของระบบนิเวศ เพื่อนำความรู้สู่การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างยังยืน