โครงการการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน องค์ประกอบที่ 1 2 และ 3 สำหรับนักศึกษา

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สำหรับนักศึกษา