การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

ใช้ประโยชน์ พืชพรรณไม้ที่มีอยู่อย่างกว้างขวาง