ผู้พัฒนาระบบ นายกนก กั้นเกตุ

อีเมล์ buk_ton2@hotmail.com

กรรมการกำกับดูแลโครงงานการศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พิชิต พวงภาคีศิริ

อีเมล์ pichit@uru.ac.th

คณะกรรมการสอบจบโครงงานศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

ประธานกรรมการ อาจารย์พิชิต พวงภาคีศิริ

กรรมการ อาจารย์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล

กรรมการ อาจารย์มานิตย์ พ่วงบางโพ

กรรมการพิเศษกับดูแลโครงงานการศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

กรรมการพิเศษ ผศ.ดร.พิชัย ใจกล้า