6-9 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 3 สาระการเรียนรู้ รุ่นที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมมณีน่าน ร้านอาหารระเบียงน่าน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย