วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จัดกิจกรรมอมรม “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ...

วิทยาลัยการอาชีพพิชัย จัดกิจกรรมอมรม “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี