ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. พิชัย ใจกล้า รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพพิชัย จ.อุตรดิตถ์