บุคลากรในงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย ใจกล้า และรองผู้อำนวยการศูนย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ นิคมทัศน ทีมงานบุคลากรในงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก

ไม่มีรูปภาพ