การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน รุ่นที่ 1/2565

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน รุ่นที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 26 - 29 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมพิชัยนที่ ชั้น 4 อาคาร ICIT ตำบลท่อิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ไม่มีรูปภาพ